Játék megnevezése: Riken 2019 tavaszi nyereményjáték

1. Játék szervezője és a játék rövid leírása

1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője a MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4400 Nyíregyháza, Nyugati 1. utca 12., cégjegyzékszám: 15 09 060486, adószám: 10428342-2-15), a továbbiakban "Szervező".

1.2.  A nyereményt a Szervező biztosítja.

1.3. Jelen játékszabályzat a http://gumikupon.hu/szabalyzat címen érhető el, Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.

1.4.  A játék nem rendszeres játék, csak előre ismertetett, meghatározott napokon kerül lebonyolításra.

1.5.  A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2. Részvételi feltételek

2.1. A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (magánszemély) jogosult részt venni. A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”.

2.2. A vásárló Játékosnak az akcióban kijelölt TESCO üzletekben Riken nyári abroncsot kell vásárolnia a promóció ideje alatt. A Játékban kizárólag az akció ideje alatt vásárolt gumiabroncsokkal lehet részt venni.

2.3. Játékos minden egyes abroncs után egy darab kupont vehet át a TESCO áruház vevőszolgálati pultjánál. A kupon kedvezményes szerelésre jogosít (bruttó 1000 Ft/abroncs kedvezmény a szerelési díjból).

2.4. Játékos a kupon felmutatásával és átadásával a megadott beváltó szervizek egyikében (melynek listája itt olvasható: http://gumikupon.hu/gumiszervizek) tud igénybe venni bruttó 1000 Ft kedvezményt a szerelés díjából abroncsonként.

2.5. A szerviz lepecsételi bélyegzőjével a kupont, amelyet vissza ad a Játékosnak. Játékos a kuponon található egyedi kóddal és a szerelésről szóló számlával regisztrál a Játék weboldalán, ahol a promóció lezárásával 10 fő 50.000 Ft értékű TESCO vásárlási utalványt nyerhet.

2.6. A nyereményjátékba való regisztráció során Játékosnak a következő adatokat kell megadnia: vezeték és keresztnév, cím, telefonszám, email cím, abroncs vásárlásának helye, felszerelés helyszíne, abroncs mérete, kuponkód(ok) és az abroncsok felszerelésről készített számla képének feltöltése (minden egyéb képfeltöltés – pl. a vásárlásról szóló blokk - érvénytelen regisztrációnak minősül).

2.7. Játék időtartama:

2.7.1. Nyári Riken abroncsok vásárlása a TESCO üzletekben: 2019. március 11. - 2019. május 17.

2.7.2. Kuponok beváltása és online regisztráció: 2019. március 11. 8:00 órától - 2019. május 31. 14:00 óráig.

2.8. A sorsolásra 2019. június 5. 10:00 órakor kerül sor a Szervező telephelyén (Nyíregyháza, Nyugati 1. utca 12.) közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással.

2.9. A nyertes Játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni.

2.10. Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után.

2.11. Fontos figyelmeztetés:

2.11.1. Szervező a nyertest a szerelési számlán szereplő személynek tekinti. Amennyiben a regisztrációkor megadott adatok nem egyeznek a számlán szereplő adatokkal, úgy a Játékos regisztrációja érvénytelennek minősül és elveszti jogosultságát a nyereményre.

2.11.1.1. Szervező a nyertest telefonon értesíti nyereményével kapcsolatosan, a sorsolást követő 48 órán belül. Amennyiben

2.11.1.2. a személyes átvételhez bemutatott okirataival nem egyezik a telefonos adategyeztetés során megadott név vagy lakcím (településnév),

2.11.1.3. továbbá a nem elérhető (5 nap alatt 5 alkalommal sikertelenül hívott), nyereményét nem kereső (nyereményéért nem jelentkező), illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

2.12. A Játékosok kötelesek Szervező Általános Szolgáltatási Feltételeit (ÁSZF) betartani: http://www.marso.hu/aszf

 

3. Nyeremények és sorsolás

3.1. A Szervező az alábbi nyereményt biztosítja a Játék során:

3.1.1. Nyeremény: 10 nyertesnek fejenként 50.000 Ft értékű TESCO vásárlási utalvány.

3.2. A felajánlott nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény után fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.

3.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további nyereményeket ajánljon fel és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.

3.4. A nyertesek és tartaléknyertesek sorsolása számítógépes program segítségével történik.

4. Pótnyertesek, az át nem vett nyeremények kisorsolása

4.1. A sorsoláson valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.

4.2. A 10 nyereményhez összesen 20 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes helyébe lépni.

4.3. A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak a nyereményre. Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyeremény átadásának feltételeit, Szervező úgy tekinti, lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.

4.4. Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat vagy az Általános Szolgáltatási Feltételeket és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

5. Kizárás

5.1. A marso.hu oldal használatához kapcsolódó Általános Szolgáltatási Feltételeket, vagy jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsoláson. Amennyiben az ÁSZF vagy a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szolgáltatónak megfizetni és minden egyéb tekintetben Szolgáltatóval együttműködni.

5.2. A Szervező, valamint a Játékban részt vevő szervizek, megbízottjai, ügynökségei, azok alkalmazottai és családtagjaik nem vehetnek részt a nyereményjátékban Játékosként. Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.

6. Adózás, bejelentési kötelezettségek

6.1. A nyeremények után fizetendő adót Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

6.2. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

6.3. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Ha a nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyeremény átvételével kapcsolatban az arra jogosult személy (képviselő) írásban tesz nyilatkozatot. A nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint történik. Ilyen nyilatkozat hiányában a Játékos elveszti jogosultságát a nyereményre az átvételi határidő elmúltával.

7.2 Szervező ilyen irányú kérése esetén Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

7.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

7.4. Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Általános Szolgáltatási Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

8. Adatkezelés

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatónk az alábbi weboldalon érhető el:

https://www.marso.hu/adatkezelesi-tajekoztato